مقاله مقایسه فاکتورهای خونی و میزان رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhyncus mykiss در آب لب شور و شیرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای خونی و میزان رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhyncus mykiss در آب لب شور و شیرین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهای خونی
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله آب لب شور
مقاله آب شیرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسایلی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تغییرات فاکتورهای خونی ومقایسه رشد ماهیان قزل آلا در آب لب شوربا شوری برابر ۸٫۹ گرم بر لیتر و آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق، تعداد ۱۸۰ قطعه بچه ماهی قزل آلا با وزن ۰٫۱±۴۷٫۱ گرم در ۶ حوضچه پلی اتیلنی با ظرفیت ۱٫۵ مترمکعب آب رها سازی گردید. هر تیمار (آب لب شور و آب شیرین) در ۳ تکرار انجام گردید. در طول دوره آزمایش کلیه شرایط محیط زیست دیگرثابت نگهداشته شد. غذادهی در طول دوره پرورش به طور یکسان برای هر دو تیمار و با توجه به دمای آب و بیوماس ماهی ها صورت گرفت.
هر ۱۵ روز یکبار از ماهیان زیست سنجی انجام و ثبت گردید. پس از ۱۲۶ روز ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه انتقال و پس از توزین (گرم) و طول سنجی (سانتی متر)، خونگیری مستقیم از قلب انجام گردید، و فاکتورهای خونی موردنظر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد رشد ماهیان در آب لب شور بعد از مرحله سوم بیومتری افزایش معنی داری نسبت به تیمار دیگر نشان داد. (P<0.05).
میزان WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, Lymph, Throm و یون پتاسیم درخون ماهیان در آب لب شور افزایش معنی داری نسبت به آب شیرین نشان داد (P<0.05). Mono و Neut و Eos و یون سدیم درخون ماهیان آب لب شور و آب شیرین نسبت به هم اختلاف معنی داری نداشتند (P<0.05).