مقاله مقایسه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه های سیاهرود و تالار استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه های سیاهرود و تالار استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه ماهی
مقاله Capeta capoeta gracilis
مقاله فاکتورهای بیوشیمیایی خون
مقاله رودخانه تالار
مقاله رودخانه سیاهرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) از ماهیان نیمه اقتصادی حوضه آبریز جنوب دریای خزر می باشد. در تحقیق حاضر به منظور مقایسه پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون سیاه ماهی در زیستگاه های مختلف، در فصل تولیدمثلی این ماهی، ۱۰۰ قطعه ماهی در رودخانه های سیاهرود و تالار مورد بررسی قرار گرفت. پس از خونگیری به روش قطع ساقه دمی در ماهیان کوچکتر و پونکسیون قلب در ماهیان بزرگتر مقادیر برخی از پارامترهای خون شناسی از جمله شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید و شمارش گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و اندیس های گلبولی (MCV, MCHC, MCH) بصورت دستی و با روش های متداول آزمایشگاهی و آزمایشات غیرالکترولیتی سرم خون شامل گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، اوره خون، کراتینین، AST، ALT، ALP و همچنین آزمایشات الکترولیتی شامل کلسیم، سدیم و پتاسیم به روش استاندارد آزمایشگاهی انجام پذیرفت و میانگین و خطای استاندارد هر یک از پارامترهای مذکور تعیین گردید. نتایج نشان داد پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون سیاه ماهیان در میزان کلسترول، تری گلسیسیرید، پروتئین کل، گلوبولین، آلبومین، فسفر، گلوکز، ALT، کراتینین، اوره خون، اسید اوریک، پتاسیم، سدیم و کلسترول در دو رودخانه دارای اختلاف معنی دار آماری بوده (P<0.05) درحالیکه در فاکتورهای AST، ALP، کلسیم اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشده است. اختلاف معنی داری در پارامترهای سلولی خون شامل تعداد گلبول های سفید و قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، MCH، MCV و MCHC ماهیان دو رودخانه مشاهده شد (P<0.05) ولی در درصد لنفوسیت، ائوزینوفیل، مونوسیت و نوتروفیل اختلافی مشاهده نشد. با توجه به تفاوت های مشاهده شده احتمالا جمعیت های سیاه ماهی در زیستگاه های مختلف از یکدیگر متمایز شده و دارای پارامترهای خونی نسبتا متفاوتی می باشد که این تفاوت می تواند ناشی از شرایط محیطی متفاوت باشد.