مقاله مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی پیش مولد ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss ذخیره ایرانی و فرانسوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی پیش مولد ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss ذخیره ایرانی و فرانسوی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی قزل آلای رنگین کمان
مقاله پروتئین کل
مقاله آلبومین
مقاله کمپلمان C
مقاله Igm

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بحرکاظمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قره ویسی شهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: بینایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه خصوصیات بیوشیمیایی ماهیان پیش مولد قزل آلای رنگین کمان ایرانی و فرانسوی، تعداد ۶۰ نمونه ماهی پیش مولد از مزارع پرورشی ماهی در منطقه آمل در زمستان ۱۳۹۰ نمونه گیری شد. نمونه های خون ماهی قزل آلای دو ذخیره مولد مورد آنالیز قرار گرفت و آنالیز پروتئین کل با روش بیوره، آنالیز آلبومین با روش برم کرزول گرین و آنالیز پارامترهای ایمنی Igm,C3,C4 با روش ایمونوتوربیدی متری صورت گرفت. در بسیاری از پارامترها نظیر پارامتر Igm در ماهی فرانسوی (۹۴±۲۶٫۵ mg/dl) و در سویه ایرانی (۸۲٫۵±۴۴٫۸) اختلاف دیده می شود ولی اختلاف معنی دار نبود. در خصوص، (۳۳±۱۴٫۷ mg/dl) C3فرانسوی در مقابل (۳۱٫۷±۴٫۲) ایرانی و (۱۲±۵٫۹ mg/dl) C4 فرانسوی و (۱۳٫۹±۴٫۵) ایرانی نیز اختلاف معنی دار نبود(P>0.05) . میزان پروتئین کل در ماهی فرانسوی (۶٫۳+۴٫۴ mg/dl) به مراتب بیشتر از ماهی قزل آلای ایرانی (۴٫۷+۲٫۱ mg/dl) بوده و این پارامتر تنها فاکتوری بود که میزان آن در ماهی فرانسوی در مقایسه با سویه ایرانی معنی دار بود.(P<0.05)