مقاله مقایسه غلظت انسولین، پپتید C و فاکتور رشد شبه انسولین ۱ مادری و جنینی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری و ارتباط آن ها با وزن تولد نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه غلظت انسولین، پپتید C و فاکتور رشد شبه انسولین ۱ مادری و جنینی در زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری و ارتباط آن ها با وزن تولد نوزاد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولین
مقاله پپتید C
مقاله دیابت بارداری
مقاله فاکتور رشد شبه انسولین ۱
مقاله وزن نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاوند نگین
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی رایگانی اسد
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: درویش زاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بنی عامریان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: غلظت سرمی انسولین، فاکتور رشد شبه انسولین و پپتید C بر رشد و نمو جنین تاثیر دارد. با توجه به مکانیسم های پیچیده کنترل رشد جنین، مطالعات متعددی در جهت شناخت عوامل موثر بر آن انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه غلظت سرمی انسولین، فاکتور رشد شبه انسولین ۱ و پپتید C در سرم مادر و جنین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و سالم و بررسی ارتباط آن ها با وزن نوزاد انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۸۵ زن باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری که جهت زایمان به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه خون وریدی از مادران در حالت ناشتا و نمونه خون بند ناف نوزاد بلافاصله پس از تولد گرفته شد. جهت اندازه گیری قند خون، IGF-1، انسولین و پپتید C، نمونه ها پس از جمع آوری به آزمایشگاه فرستاده شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های آماری تی مستقل و یو من- ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان سطح سرمی IGF-1 مادر و نوزاد در گروه دیابتی با وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط معناداری داشت (۰٫۰۴۳=p، p=0.028) ولی سایر پارامترهای اندازه گیری شده در گروه سالم و مادران دیابتی با وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط معناداری نداشتند.
نتیجه گیری: سطح سرمی IGF-1 در مادران با دیابت بارداری و نوزاد آنها با وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط مستقیم دارد.