مقاله مقایسه عوامل موثر بر هم ذات پنداری هواداران با تیم های ورزشی باسابقه و تیم های تازه تاسیس (مطالعه موردی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوامل موثر بر هم ذات پنداری هواداران با تیم های ورزشی باسابقه و تیم های تازه تاسیس (مطالعه موردی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیم های باسابقه
مقاله تیم های تازه تاسیس
مقاله روش AHP
مقاله همذات پنداری
مقاله هواداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نادریان جهرمی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه عوامل موثر بر همذات پنداری هواداران تیم های ورزشی باسابقه و تیم های ورزشی تازه تاسیس بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها و تعیین عوامل موثر بر ایجاد همذات پنداری هواداران از پرسشنامه محقق ساخته فرایند تحلیل سلسله مراتبی که روایی آن را متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و جامعه شناسی تایید کردند و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ ۰٫۸۹ ارزیابی شد، استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه هواداران تیم فوتبال سپاهان و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان بود که تعداد دقیق آنها مشخص نبود. بر اساس یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود یک نمونه ۱۲۶ نفری از هواداران تیم فوتبال سپاهان و یک نمونه ۱۲۶ نفره از هواداران تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. از نرم افزار SPSS16 به منظور تعیین پایایی و آمار توصیفی و از نرم افزار Expert Choice برای تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه های زوجی معیارهای همذات پنداری استفاده شد. بر اساس تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نتایج نشان داد که در بین هواداران تیم تازه تاسیس فوتسال گیتی پسند اصفهان، « خاستگاه جغرافیایی» اساسی ترین عامل در همذات پنداری هواداران با تیم مورد علاقه شان است. پس از «خاستگاه جغرافیایی»، «سبک بازی»، «بازیکنان و مربیان ستاره»، «تعاملات اجتماعی» و «سابقه و تاریخچه موفقیت های تیمی» به ترتیب از دیگر عوامل موثر در احساس همذات پنداری هواداران مطرح بود. از طرف دیگر، نتایج مطالعه هواداران تیم فوتبال باسابقه سپاهان اصفهان نشان داد که عوامل موثر بر ایجاد احساس همذات پنداری هواداران با این تیم با عوامل موثر بر ایجاد احساس همذات پنداری هواداران با تیم فوتسال تازه تاسیس گیتی پسند اصفهان متفاوت بوده است. بدین ترتیب که در بین هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان «سابقه و تاریخچه موفقیت های تیمی»، اساسی ترین عامل در همذات پنداری هواداران با تیم مورد علاقه خود محسوب شده است. «بازیکنان و مربیان ستاره»، «سبک بازی» و «تعاملات اجتماعی» و «خاستگاه جغرافیایی» نیز به ترتیب از دیگر اولویت های موثر در ایجاد همذات پنداری هواداران، است.