مقاله مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی به تفکیک شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت طی سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی به تفکیک شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت طی سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری پرخطر
مقاله پروتئینوری
مقاله پره اکلامپسی
مقاله عوامل خطر
مقاله فشار خون بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شارمی سیده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: میلانی فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری سروری زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل مانوش
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری و جنینی و عود بیماری در پره اکلامپسی خفیف و شدید متفاوت است و این منجر به ایجاد این دیدگاه شده که ممکن است پاتوژنز و عوامل خطر انواع پره اکلامپسی متفاوت باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی خفیف و شدید انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۴۹۸ زن باردار (۳۳۰ زن باردار سالم و ۱۶۸ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی) انجام شد. فرم گردآوری داده ها به روش مصاحبه چهره به چهره و استفاده از پرونده تکمیل شد و متغیرهای مورد بررسی سن مادر، شاخص توده بدنی، پاریتی، محل سکونت، شغل، گروه خون و RH مادر، بیماری زمینه ای مادر، ازدواج فامیلی، دوقلویی، جنسیت جنین، سابقه قبلی پره اکلامپسی و عفونت ادراری در بارداری فعلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های آماری تی تست، آنووا، آزمون تعقیبی توکی، کای اسکوئر و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان سالم، مسن تر و دارای شاخص توده بدنی بالاتری بودند. اکثر افراد گروه پره اکلامپسی،
RH منفی بودند. بین پره اکلامپسی و متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، سابقه سقط، RH، سابقه پره اکلامپسی و فشار خون مزمن ارتباط معنی داری وجود داشت. به ترتیب بعد از فشار خون مزمن، RH منفی و سابقه سقط، احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی خفیف را افزایش می داد. شاخص توده بدنی فقط خطر ابتلاء به پره اکلامپسی خفیف را اندکی افزایش داد. مهمترین متغیرهایی که احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی شدید را افزایش دادند، RH منفی و سابقه پره اکلامپسی بودند. مولتی پار بودن در برابر خطر بروز پره اکلامپسی خفیف و شدید، اثر حفاظتی داشت.
نتیجه گیری: عوامل خطر مستقل برای پره اکلامپسی خفیف، فشار خون مزمن، سابقه سقط، شاخص توده بدنی و برای پره اکلامپسی شدید، فقط سابقه پره اکلامپسی است.RH منفی، تنها عامل خطر مشترک پره اکلامپسی خفیف و شدید است که قدرت ارتباط آن با این دو نوع پره اکلامپسی، متفاوت است.