مقاله مقایسه عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از دیدگاه استادان و دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از دیدگاه استادان و دانشجویان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت
مقاله اعضاء هیات علمی
مقاله عملکرد کارمندان
مقاله تجهیزات آموزشی و خدمات ارائه شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده کریمی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف مقایسه عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از دیدگاه استادان و دانشجویان انجام شد. متغیرهای نحوه عملکرد مدیریت دانشگاه، کارکنان، استادان هیات علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی، امکانات علمی – پژوهشی، خدمات ارائه شده، ویژگی کلاس و دانشجو و عوامل آموزشی متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت آموزشی می باشند.
جامعه آماری دانشجویان شامل ۶۳۳۵ نفر و جامعه آماری استادان ۲۱۹ نفر می باشد که ۳۶۱ نفر از دانشجویان به روش تصادفی خوشه ای و ۱۳۹ نفر از استادان آنها به روش تصادفی نسبتی مطبق انتخاب شده است. روش تحقیق حاضر از نوع علی – مقایسه ای است و گردآوری داده های به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته انجام شده است. در این بررسی از ضریب آلفای کرون باخ برای تعیین پایایی سوالات استفاده شد که عمده ترین نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشند: در مقام مقایسه از دیدگاه استادان، نقش استادان هیات علمی و میزان خدمات ارائه شده به دانشگاه نقش عمده ای در کیفیت آموزشی دانشگاه دارد ولی از دیدگاه دانشجویان، نقش مدیریت دانشگاه و ویژگی کلاس و دانشجو در کیفیت آموزشی دانشگاه نقش دارد. همچنین نقش کارکنان و امکانات دانشگاه و امکانات علمی – پژوهشی از دیدگاه استادان و دانشجویان در کیفیت آموزشی یکسان است.