مقاله مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک های بخیه
مقاله درد
مقاله سزارین
مقاله عفونت محل زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پراشی شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نوتی زهی شه بخش افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سزارین، یکی از شایع ترین اعمال جراحی در مامایی است در نتیجه، توجه به عوارض زخم سزارین و تعیین عوامل موثر در کاهش این عوارض اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش بستن پوست به روش بخیه های جدا از هم و روش زیر پوستی (پیوسته) در عمل جراحی سزارین از نظر عوارض زخم انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور تصادفی در سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۰۴۴ بیماری که کاندید عمل جراحی سزارین بودند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در یک گروه برای دوختن پوست از بخیه های مجزا از هم و در گروه دیگر از بخیه های پیوسته زیر جلدی استفاده شد. پوست در کلیه بیماران با نخ نایلون دو صفر ترمیم شد، سپس بیماران دو گروه از نظر عوارض زخم شامل عفونت، بازشدگی، اریتم و شدت درد پس از جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های آماری تی، کای دو و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن بیماران ۲۷٫۸±۵٫۸ سال بود. دو گروه از نظر سن، شاخص توده بدنی، سن بارداری، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، مدت زمان پارگی کیسه آب، علت و مدت سزارین، تعداد معاینات واژینال و بیماری های زمینه ای با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند. عوارض زخم در ۲۸ نفر (%۴۲٫۴۲) از گروه پیوسته و ۳۸ نفر (%۵۷٫۵۷) از گروه مجزا مشاهده شد که تفاوت معنی داری نداشت (p=0.152). عفونت زخم در ۲۱ نفر (%۴٫۱) از گروه مجزا و ۱۰ نفر (%۱٫۹) از گروه پیوسته مشاهده شد که اختلاف معنی داری داشت (p=0.034). 2 نفر (%۰٫۴) از گروه بخیه پیوسته و ۶ نفر (%۱٫۲) از گروه مجزا دچار بازشدگی زخم شدند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.140). دو گروه از نظر اریتم اطراف زخم تفاوت معنی داری نداشتند. درد شدید در گروه پیوسته کمتر از گروه مجزا بود (p<0.001).
نتیجه گیری: دوختن پوست با روش پیوسته زیر جلدی، عفونت زخم و درد کمتری در مقایسه با روش مجزا دارد و به عنوان روش ارجح محسوب می شود.