مقاله مقایسه عوارض حاد شکستگی های سوپراکوندیلار آرنج کودکان پس از درمان جراحی زود هنگام با درمان تاخیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوارض حاد شکستگی های سوپراکوندیلار آرنج کودکان پس از درمان جراحی زود هنگام با درمان تاخیری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی سوپراکوندیلار آرنج
مقاله درمان زود هنگام
مقاله درمان تاخیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرتی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکستگی سوپراکوندیلار آرنج با جابه جایی در کودکان می تواند با عوارضی همچون عفونت و آسیب عصبی و عروقی همراه باشد. بین درمان اورژانسی و غیر اورژانس این شکستگی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذشت زمان بر ایجاد عوارض شکستگی سوپراکوندیلار کودکان است.
روش ها: در این مطالعه، ۶۰ بیمار تحت عمل جراحی زود هنگام قرار گرفتند و ۶۰ بیمار دیگر که تاخیر در مراجعه داشتند، به صورت تاخیری درمان شدند. داده ها پس از گردآوری با روش مشاهده و ابزار چک لیست و ورود به نرم افزار SPSS  نسخه ۱۷ با آزمونهای student-t, Fisher’s exact, x2 و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از نظر آسیب عروقی و عصبی، عفونت و میوزیت اسیفیکانس و واروس دفرمیتی، تفاوت آماری معنی داری، بین دو گروه مشاهده نشد. سندرم کمپارتمان نیز در هیچ یگ از دو گروه بیماران دیده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: در این مطالعه، تفاوت آماری معنی داری بین عوارض حین عمل گروه های درمانی زود هنگام و تاخیری درمان شکستگی سوپراکوندیلار آرنج از نظر آسیب عروقی و عصبی، عفونت و میوزیت اسیفیکانس و واروس دفرمیتی دیده نشد. بنابراین، زمان عمل جراحی این آسیب می تواند زود هنگام (کمتر از ۸ ساعت) یا تاخیری (بیش از ۸ ساعت) بسته به نظر و قضاوت جراح باشد.