مقاله مقایسه عناصر غذایی خاک و لاشبرگ در کلن ها و گونه های مختلف صنوبر (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته-شرق استان گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه عناصر غذایی خاک و لاشبرگ در کلن ها و گونه های مختلف صنوبر (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته-شرق استان گیلان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربن آلی
مقاله نیتروژن
مقاله فسفر
مقاله پتاسیم
مقاله ارتفاع
مقاله قطر تنه و تاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده ندا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کهنه احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کلن ها و گونه های مختلف صنوبر بر خاک تحت پوشش و اختلاف آنها از نظر میزان عناصر غذایی در لاشبرگ انجام شد. نمونه برداری خاک و لاشبرگ بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار ۱۸ ساله با فاصله کاشت ۴×۴ متر شامل کلن ها و گونه های Populus euramericana triplo ،Populus deltoides 69.55 ,Populus deltoides 63.51 ,euramericana 45.51 Populus و گونه Populus caspica به عنوان شاهد و بومی منطقه انجام شد. کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم در لاشبرگ و خاک (عمق ۲۰-۰ سانتی متر) گونه های ذکر شده اندازه گیری شد. همچنین مشخصه های کمی درختان شامل ارتفاع، قطر برابر سینه و قطر تاج اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که به غیر از پتاسیم، کلیه عناصر اندازه گیری شده در خاک دارای اختلاف معنی داری در سطح ۹۵ درصد هستند. مقایسه میانگین عناصر غذایی در لاشبرگ گونه ها و کلن ها نشان داد که بیشترین مقدار عناصر غذایی اندازه گیری شده در کلن  Populus deltoides 63.51و کمترین آن در گونه Populus caspica وجود داشت. همچنین کلن Populus deltoides 63.51 از بیشترین قطر برابر سینه، قطر تاج و ارتفاع در بین تیمارها برخوردار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کلن Populus deltoids 63.51 علاوه بر رشد مناسب، اثرهای مثبتی بر میزان عناصر غذایی خاک دارد. تاثیرگذاری مثبت کلن Populus deltoides 63.51 بر عناصر غذایی موجود در خاک می تواند ناشی از کمیت و کیفیت بهتر لاشبرگ های تولید شده این کلن نسبت به دیگر گونه ها و کلن های تحقیق شده در این تحقیق باشد.