مقاله مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام مختلف شبدر برسیم (.Trifolium alexandrinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام مختلف شبدر برسیم (.Trifolium alexandrinum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر برسیم
مقاله ارقام
مقاله عملکرد علوفه تر
مقاله عملکرد علوفه خشک
مقاله درصد پروتیین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چوگان رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه ارقام شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) از لحاظ عملکرد کمی و کیفی علوفه، آزمایشی در سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷، در مزرعه پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در زمان (فاکتور اصلی رقم و فاکتور فرعی مراحل مختلف برداشت) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. در این بررسی علوفه ۱۳ رقم در سه چین برداشت و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر صفات کمی در عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک، و از نظر صفات کیفی در درصد پروتیین، اثر چین در رقم در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بالاترین عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک و درصد پروتیین، به ترتیب با ۲۷٫۳۸ و ۶٫۶۷ تن در هکتار و ۲۷٫۶۳ درصد، از رقم الیت-۲ و در میانگین سه چین بدست آمد. لذا بر اساس نتایج، رقم های الیت-۲ و تولیدی دزفول، نسبت به سایر ارقام برای شرایط آب و هوایی کرج مناسب شناخته شده و قابل توصیه هستند.