مقاله مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۶۷ تا ۵۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله ارقام
مقاله عملکرد
مقاله کیفیت میوه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجم گرد فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: زینانلو علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی سازگاری ارقام مختلف زیتون در شمال خوزستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۱ رقم و سه تکرار انجام شد. بررسی گلدهی ارقام نشان داد که درصد گل های کامل در ارقام مختلف متفاوت است و ارقام X-S با ۲۰ درصد کمترین و دوابلی با ۱۰۰% بیشترین گل کامل در خوشه را داشتند. اثر رقم بر کلیه صفات کمی در سطح ۱% معنی دار بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده های سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اثر سال بر عملکرد میوه و عملکرد روغن در هر درخت در سطح ۵% معنی دار بود و ارقام کنسروالیا با ۷۵۴۹، محزم ابوسطل با ۶۷۶۹، کرونائیکی با ۶۲۳۲ و X-D با ۴۰۲۲ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد میوه را داشتند. مقایسه میانگین درصد روغن در ارقام نشان داد که رقم X-S با ۱۸٫۱ بالاترین و رقم والانولیا با ۳٫۱۳ پائین ترین درصد روغن در ماده تر را داشتند و با توجه به عملکرد و درصد روغن، ارقام کنسروالیا با ۷۲۳، X-D با ۴۰۴، آمیگدالولیا با ۳۹۶ و X-S با ۳۷۳ کیلوگرم، بالاترین عملکرد روغن در هکتار را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان رقم کنسروالیا را به دلیل عملکرد بالا و کیفیت کنسرو به عنوان یک رقم دومنظوره برای باغ های تجاری زیتون در استان خوزستان پیشنهاد کرد.