مقاله مقایسه عملکرد چهار سلول T مهندسی شده با رسپتور کایمریک حاوی نانوبادی ضد HER2 در مواجهه با سلول های سرطانی سینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد چهار سلول T مهندسی شده با رسپتور کایمریک حاوی نانوبادی ضد HER2 در مواجهه با سلول های سرطانی سینه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های T مهندسی شده
مقاله رسپتور کایمریک
مقاله نانوبادی
مقاله فاکتور رشد اپیدرمالی۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی جمنانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شکرگزار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: به کارگیری سیستم ایمنی فرد بیمار و سلول های T (به عنوان بازوی قدرتمند سیستم ایمنی) در از بین بردن سلول های سرطانی، ازجمله روش های درمانی امیدبخش محسوب می شود، در این راستا، سلول های T مهندسی شده بیان کننده رسپتورهای کایمریک دارای نانوبادی (آنتی بادی تک دومینی شتری) که قادر به شناسایی آنتی ژن سرطانی HER2 هستند، راهکاری موثر در درمان هدفمند سرطان سینه است.
مواد و روش ها: از نانوبادی های ضد آنتی ژن HER2، به عنوان قطعه شناساگر آنتی ژن در رسپتورهای کایمریک NbHER2-HHIgG3-CD28-OX40-CD3x (طویل) و NbHER2-HHIgG3-CD28-OX40-CD3x (کوتاه) در سطح سلول های T استفاده شد. میزان بیان رسپتورها در غشای سلول های T ترانسفکته با روش RT-PCR بررسی شد. عملکرد سلول های T مهندسی شده در مواجهه با سلول های سرطانی سینه بر اساس میزان تولید اینترلوکین۲ و از بین بردن سلول های سرطانی بر اساس میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز، ارزیابی شد.
نتایج: رسپتورهای کایمریک با ناحیه فضاساز طویل و قطعه کمک سیگنالی OX40 با نانوبادی های RR6 و RR16 که ناحیه نزدیک غشایی HER2 را شناسایی می کردند، باعث عملکرد بهتر سلول های T در مواجهه با سلول های سرطانی سینه شدند. درحالی که نانوبادی های RR4 و RR10 که ناحیه دیستال آنتی ژن HER2 را مورد هدف قرارمی دادند نتایجی بهتر را با سازه های کایمریک دارای ناحیه فضاساز کوتاه نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به خصوصیت اتصالی نانوبادی، می توان رسپتورهای کایمریک کاراتری طراحی کرد که سلول های T مهندسی شده دارای این رسپتورها، قدرتی بالا در شناسایی سلول های سرطانی سینه و ازبین بردن آنها داشته باشند.