مقاله مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتفوی
مقاله سرمایه فکری
مقاله ماتریس شبکه
مقاله شرکت های رشدی و ارزشی
مقاله شرکت های تدافعی و تهاجمی و بی تفاوت
مقاله معیار شارپ
مقاله معیار ترینر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: همتی هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب پرتفوی بر مبنای یکی از مدل های استراتژی فعال به نام مدل شبکه می تواند بر مبنای ویژگی های متفاوتی از شرکت صورت گیرد. این مدل به دنبال شناسایی مجموعه ای از سهام شرکت ها و تشکیل پرتفوی با قابلیت و بازدهی بالاتر نسبت به بازدهی بازار است. در این پژوهش پرتفوی های انتخابی بر مبنای ویژگی نوع شرکت (رشدی، ارزشی، رشدی- ارزشی)، نوع سهام شرکت (تدافعی، تهاجمی، و بی تفاوتی) و سرمایه فکری تشکیل شده و بازده آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا مشخص شود کدام یک از آنها می تواند به بازدهی بیشتری منجر شود.
در این پژوهش ماتریس های شبکه پرتفوی ها از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انتخاب شدند. عملکرد پرتفوی های انتخابی بر اساس معیار ترینر و شارپ محاسبه شده و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون با توجه به پیوستگی داده ها و مقایسه شاخص R2 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرصیه های پژوهش نشان می دهد که طبق هر دو معیار عملکرد ترینر و شارپ، همبستگی بیشتری بین پرتفوی های مشتمل بر مدل پالیک (مدل ششم) سرمایه فکری و بازار وجود داشته و انتخاب پرتفوی مبتنی بر آن، نسبت به مدل سنتی و نوین شبکه بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذار می نماید. سایر مدل های سنجش سرمایه فکری نیز با بازار همبستگی نداشته و فرضیه های پژوهش در خصوص آن مدل ها تایید نشده است.