مقاله مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه در منطقه ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه در منطقه ورامین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد پنبه
مقاله اجزا عملکرد پنبه
مقاله درصدکیل
مقاله درصدزودرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی جبرائیل
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی نبی اله
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شریف آباد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محبی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه در منطقه ورامین، آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات پنبه ورامین در سال زراعی ۸۰-۷۹ و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. رقم های مورد آزمایش عبارت بودند از: رقم تجارتی ورامین، ارقام پاک، سیندوز، Asj2، سای اکرا و شیرپان.
نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که تفاوت معنی داری بین وزن صددانه، درصد کیل و وزن قوزه ها در کلیه تیمارها وجود داشت، به طوری که رقم شیرپان با میانگین ۱۲٫۱۸ گرم بیش ترین وزن صددانه، رقم سای اکرابا ۴۰٫۰۲ درصد، بیش ترین کیل و رقم ورامین با میانگین ۶٫۰۸۹ گرم بیش ترین وزن تک قوزه را داشتند. سایر نتیجه ها حاکی از این بود که عملکرد وش، درصد زودرسی، تعداد قوزه های هر بوته و تعداد دانه در هر قوزه در بین کلیه تیمارها تفاوت معنی داری نداشت.
تجزیه رگرسیون هم بیانگر این موضوع بود که در عملکرد وش تمام تیمارها، با درصد زودرسی و ارتفاع بوته ارتباط مثبت و معنی دار و با وزن قوزه همبستگی معنی داری مشاهده نشد، ضمن اینکه عملکرد وش همبستگی منفی با وزن صد دانه داشت همبستگی معنی داری با تعداد دانه در هر قوزه دیده نشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق و خصوصیات مورفولوژیکی و صفات برتر پس از رقم ورامین ارقام ۲ Asj و ۳۱۲-۸۱۸ به عنوان بهترین ارقام جهت کاشت در منطقه ورامین توصیه شدند.