مقاله مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به بتاتالاسمی مینور با افراد بهنجار در مقیاس کوتاه آزمون و کسلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به بتاتالاسمی مینور با افراد بهنجار در مقیاس کوتاه آزمون و کسلر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاتالاسمی
مقاله توانایی عملی
مقاله توانایی کلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: زنگی آبادی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دره کردی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی تاثیر رویدادها و رخدادهای مختلف از جمله نابهنجاری های فیزیکی و زیست- شیمی روی رفتار و توانمندی های شناختی همواره در حوزه های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد افراد مبتلا به بتاتالاسمی مینور با افراد عادی در آزمون وکسلر با خرده مقیاس های محاسبات، لغات، تنظیم تصاویر و طراحی با مکعب ها مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی، ۶۰ نفر شامل ۳۰ فرد مبتلا به تالاسمی مینور و ۳۰ فرد عادی با دامنه سنی ۱۸ تا ۵۶ سال در گروه های همتا شده انتخاب و با استفاده از آزمون وکسلر با خرده مقیاس های محاسبات، لغات، تنظیم تصاویر و طراحی با مکعب ها مورد آزمون قرار گرفتند. سپس نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین عملکرد افراد عادی در خرده آزمون های محاسبات و لغات با سطح اطمینان ۹۴% و در خرده آزمون تنظیم تصاویر با سطح اطمینان ۹۵% بالاتر از افراد مبتلا به تالاسمی است. در مقیاس کلی کلامی (شامل تست های محاسبات و لغات) نیز میانگین عملکرد و توانایی افراد عادی با سطح اطمینان %۹۹ بالاتر از افراد مبتلا به تالاسمی بود. در حالی که در مقیاس کلی غیرکلامی- عملی (شامل تست های تنظیم تصاویر و طراحی با مکعب ها) تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. همچنین نتایج نشان داد که میانگین عملکرد زنان و مردان دو گروه افراد عادی و افراد مبتلا به تالاسمی نیز در خرده آزمونهای محاسبات و لغات با هم تفاوت معنی داری دارد. در حالی که در خرده آزمونهای تنظیم تصاویر و طراحی با مکعب ها تفاوت معنی داری بین عملکرد گروه های چهارگانه (مردان/ زنان مبتلا به تالاسمی/ عادی) دیده نشد.
نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد مبتلا به بتاتالاسمی مینور با کاهش توانایی هایی همچون سیالی کلام، استدلال کلامی، مفهوم سازی کلامی، توانایی زنجیره سازی و توالی و درک و پیش بینی موقعیت های اجتماعی و توانایی تفکر انتزاعی مواجه می شوند. اینکه آیا علت چنین کاهشی تغییرات نوروفیزیولوژیکی و عصب شناختی است یا اثرات روانشناختی که برچسب تالاسمی مینور روی این افراد می گذارد، نیاز به بررسی های بیشتر دارد.