مقاله مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اعتیاد و افراد عادی در آزمون هوش وکسلر بزرگسالان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۶۹ تا ۴۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اعتیاد و افراد عادی در آزمون هوش وکسلر بزرگسالان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله مواد مخدر
مقاله عملکرد شناختی
مقاله آزمون وکسلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ یان نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خرامین شیرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انجم روز هدایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از مهم ترین عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر تاثیرات عمیق بر مغز و کارکردهای آن است. هدف این مطالعه مقایسه عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اعتیاد و افراد عادی در آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان بود.
روش بررسی: در این مطالعه علی مقایسه ای ۵۰ بیمار مبتلا به اعتیاد و ۵۰ فرد سالم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از آزمون هوش وکسلر بزرگسالان ارزیابی شدند. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در تمام خرده آزمون های عملی و کلامی به استثنای حافظه عملکرد گروه بیمار به طور معنی داری پایین تر از گروه سالم بود (p<0.05). میانگین و انحراف معیار نمره بهره هوش عملی، کلامی و کل نمره افراد گروه سالم به ترتیب، ۸۵٫۳۸±۷٫۵۶، ۷٫۵۶±۳۹٫۳۸ و ۹٫۵۱±۸۳٫۱۸ و در گروه بیمار به ترتیب، ۶٫۹۱±۷۶٫۵۴، ۶٫۹±۳۲٫۲۲، ۷٫۶±۷۵٫۶۶ بود (۰٫۰۰۱=p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، می توان گفت مصرف مواد مخدر باعث کاهش شدید و معنی دار عملکرد شناختی افراد می شود.