مقاله مقایسه عملکرد درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی در پیشگویی ابتلا به آنفارکتوس قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۲۶ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی در پیشگویی ابتلا به آنفارکتوس قلبی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت تصمیم
مقاله شبکه عصبی
مقاله آنفارکتوس قلبی
مقاله داده کاوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی سعیدی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: قارونی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ارجی گلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بیماری های قلبی عروقی از شایع ترین بیماری ها در تمامی جوامع می باشد. استفاده از تکنیک های داده کاوی برای ایجاد مدل های پیش گویی کننده، جهت شناسایی افراد در معرض خطر برای کاهش عوارض ناشی از بیماری بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مطالعه پیشگویی احتمال ابتلا افراد به آنفارکتوس قلبی با استفاده از درخت تصمیم بر اساس ریسک فاکتورهای موثر بر ابتلاست.
روش بررسی: این پژوهش از نوع تحلیلی بوده و پایگاه داده آن شامل ۳۵۰ رکورد می باشد. داده های مورد نیاز این تحقیق در سال ۱۳۹۰ با استفاده از جدول مورگان از بین پرونده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تهران بدست آمده است ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی چهار قسمتی بوده است. تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار SPSS Clementine 12 با بکارگیری متدولوژی CRISP انجام شده است. در بخش مدل سازی از درخت تصمیم و شبکه عصبی استفاده شده است.
یافته ها: با توجه به مدل های استفاده شده مشخص شد که به ترتیب متغیرهای فشارخون بالا، چربی خون بالا و مصرف سیگار، بیشترین تاثیر را در ابتلا به آنفارکتوس قلبی دارا بودند. به کمک درخت تصمیم ایجاد شده، قوانینی استخراج شده است که می تواند به عنوان الگویی در جهت پیشگویی احتمال ابتلا افراد به آنفارکتوس قلبی استفاده شود. صحت مدل ایجاد شده با استفاده از درخت تصمیم ۹۳٫۴ درصد بوده است.
نتیجه گیری: بهترین مدل ایجاد شده درخت تصمیم
C5 بود. با بکارگیری قوانین ایجاد شده برای یک نمونه جدید با ویژگیهای مشخص می توان تعیین کرد که احتمال ابتلا به آنفارکتوس قلبی چقدر است.