مقاله مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی با عملکرد ثبت شده در دفترچه های راهنمای آنها در شرایط آب و هوایی استان البرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی با عملکرد ثبت شده در دفترچه های راهنمای آنها در شرایط آب و هوایی استان البرز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتی
مقاله عملکرد
مقاله دفترچه راهنما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوربهمنی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مروج حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زاغری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: شیوازاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ممتازان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حسن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشور ایران طبق آمار سازمان جهانی FAO ظرفیت تولید ۸۲۰ ملیون قطعه طیور تجاری در سال را دارد. برای تامین این تعداد جوجه گوشتی آمیخته های مختلفی پرورش داده می شود که شرکت های تولید کننده آنها رکوردهایی را به عنوان میزان عملکرد هر آمیخته، در بولتن های منتشره ثبت می نمایند. لذا این آزمایش با هدف بررسی و مقایسه تطابق عملکرد آمیخته های تجاری جوجه گوشتی (راس، آربراکرز، کاب، لوهمن و آرین) با عملکرد ذکر شده آنها، توسط شرکت های تولید کننده در دفترچه راهنمایشان و با استفاده از ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی و در قالب طرح کاملا تصادفی، با پنج تیمار و چهار تکرار، طی یک دوره پرورشی ۴۵ روزه انجام شد. طی دوره آزمایش، میانگین وزن زنده، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی (در سنین ۲۸، ۴۲، ۴۵ روزگی) اندازه گیری و محاسبه شدند. در سن ۲۸ روزگی بیشترین تطابق (همسانی) وزن زنده هر آمیخته، با دفترچه راهنمای مربوطه، مربوط به آمیخته آرین بود. در سن ۴۲ و ۴۵ روزگی نیز بیشترین همسانی وزن زنده، با دفترچه های راهنما، مربوط به آمیخته آرین بود. از نظر میزان خوراک مصرفی، نیز در پایان دوره های ۲۸، ۴۲ و ۴۵ روزگی بیشترین تطابق با دفترچه های راهنمای مربوطه، به ترتیب مربوط به آمیخته های لوهمن، آرین و آربراکرز بود. هیچ یک از پنج آمیخته، از نظر ضریب تبدیل غذایی، با رکوردهای ثبت شده خود در دفترچه های راهنمایشان، تفاوت معنی داری نشان ندادند. اما از نظر همسانی این صفت با دفترچه های راهنما، در سنین ۲۸، ۴۲ و ۴۵ روزگی به ترتیب آمیخته های کاب، لوهمن و آرین دارای بیشترین تطابق با دفترچه های راهنمایشان بودند. شاخص کارایی تولید و لفات نیز در آمیخته ها معنی دار بود بطوریکه بالاترین مقدار شاخص کارایی تولید مربوط به آمیخته لوهمن و بیشترین میزان تلفات متعلق به آمیخته آرین بود.