مقاله مقایسه عملکرد کمی و کیفی کشت دوم هیبریدهای ذرت زودرس در منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد کمی و کیفی کشت دوم هیبریدهای ذرت زودرس در منطقه مغان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله هیبریدهای زودرس
مقاله کشت دوم
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین و شناسایی صفات موثر بر عملکرد و تعیین رابطه کمی و کیفی بین عملکرد و سایر صفات مرتبط، تعداد ۱۱ هیبرید زودرس جدید ذرت دانه ای به همراه دو هیبرید شاهد منطقه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۹۰ در منطقه مغان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر تمامی صفات به جز ظهور تاسل و عرض برگ تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین عملکرد دانه هیبریدهای مورد مطالعه نشان داد که هیبریدهای ۱۱ (×K 1264/5-1121/KE 76) و  (KE 76/112×K 1264/5-1) 10به ترتیب با میانگین عملکرد ۱۳٫۶۳ و ۱۳٫۵۸ تن دانه در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. نتایج تجزیه رگرسیون چندگانه نشان داد، صفات تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، تاریخ ظهور کاکل و درصد پروتئین به دلیل داشتن ضریب رگرسیون بالاتر، بیشترین ارتباط را با عملکرد دانه دارند. در تجزیه علیت با استفاده از مهم ترین صفات موثر بر عملکرد در هیبریدهای مورد آزمایش، بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه به وزن هزار دانه مربوط بود که به طور غیرمستقیم اثر مثبت و بالایی (۰٫۰۰۴۸) از طریق روز تا ظهور کاکل بر روی عملکرد دانه داشته است. در تجزیه کلاستر به روش Ward و با داده های استاندارد شده، هیبریدها در دو خوشه گروه بندی شدند و هیبریدهای خوشه دو به جز صفت تعداد دانه در ردیف در بقیه صفات برتر بودند.