مقاله مقایسه عملکرد ریوی در فازهای فولیکولار و لوتئال دوره قاعدگی در زنان آلرژیک و غیرآلرژیک ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد ریوی در فازهای فولیکولار و لوتئال دوره قاعدگی در زنان آلرژیک و غیرآلرژیک ورزشکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون های عملکرد ریوی
مقاله آلرژی و ایمنی
مقاله فازهای دوره قاعدگی
مقاله فولیکولار
مقاله لوتئال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب پورداهویی شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: معرفتی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغییرات دوره ای هورمونی طی فازهای مختلف قاعدگی، باعث تغییرات فیزیولوژیک ارگان های مختلف بدن از جمله عملکرد ریوی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات عملکرد ریوی در طول فازهای لوتئال و فولیکولار دوره قاعدگی در دختران جوان انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۶۱ دانشجوی دختر ۲۰ تا ۲۴ ساله فعال ورزشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. نشانه های آلرژی های تنفسی افراد به کمک پرسشنامه تخصصی ثبت شد. عملکرد ریوی توسط فاکتورهای FVC، FEV1، PEFR،FEV1/FVC%  و FEF25-75% در میانه فازهای فولیکولار و لوتئال دوره قاعدگی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی همبسته و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: FEV1 و FEF25-75% در فاز لوتئال دوره قاعدگی در مقایسه با فاز فولیکولار کاهش معنی داری داشت (۰٫۰۱=p، p=0.04) و در مقایسه افراد آلرژیک و غیرآلرژیک در این دو فاز، FVC و FEV1 فاز لوتئال کاهش معنی داری نشان داد (۰٫۰۳=p، p=0.04).
نتیجه گیری: جریان های ریوی اندازه گیری شده در فاز لوتئال نسبت به فولیکولار کاهش می یابد، بنابراین عملکرد ریوی تحت تاثیر فاز قاعدگی قرار می گیرد. همچنین عملکرد ریوی در این فازها می تواند با میزان حساسیت فردی و آلرژی افراد نیز ارتباط داشته باشد.