مقاله مقایسه ظرفیت حافظه کاری مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری با افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه ظرفیت حافظه کاری مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری با افراد بهنجار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسی- اجباری
مقاله حافظه کاری
مقاله ظرفیت اندوزش
مقاله ظرفیت پردازش
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکشاهی بیرانوند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ممتازی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: فرضیه نقص در حافظه یا فراموشی در بیماران دارای اختلال وسواسی- اجباری از فرضیه هایی است که برای تبیین پایداری رفتارهای تکراری در این بیماران استفاده می شود. با این حال، اغلب مطالعه های انجام شده در مورد حافظه این بیماران نتایج متفاوت و حتی متناقضی داشته است.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه ظرفیت حافظ کاری زنان مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری با زنان سالم انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۵۲ نفر در شهر زنجان انجام شد. ۲۶ زن بیمار در گروه مورد و ۲۶ زن سالم در گروه شاهد قرار گرفتند. این افراد از نظر سن و سطح تحصیلات با هم همتا شدند و با استفاده از مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI) و آزمون حافظه کاری دینمن و کارپنتر بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تی مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: بیماران وسواسی از نظر ظرفیت کلی و ظرفیت پردازشی ضعیف تر از همتایان سالم خود بودند (P<0.001). تفاوت آماری معنی داری از نظر ظرفیت اندوزشی بین دو گروه دیده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد رفتارهای تکرار شونده این افراد نتیجه ناتوانی آن ها در یادآوری رفتارهای قبلی و نیز ناتوانی در سرکوب افکار مزاحم عودکننده در مورد تکرار رفتارهای وسواسی است.