مقاله مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگار کشیدن
مقاله بزاق
مقاله آنتی اکسیدان تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابی کلاتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت زهی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سبزواری رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اربابی کلاتی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیگار کشیدن عادت مضری است که سبب اثرات مخرب روی سلامت دهان می شود و مهمترین نقش را در ایجاد ضایعات سرطانی و پیش سرطانی و بیماری های پریودنتال دارد. بزاق اولین مایع بدن است که با دود سیگار مواجه می شود. سیستم آنتی اکسیدان بزاقی نقش مهمی در ظرفیت ضدسرطانی آن دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان آنتی اکسیدان کلی بزاق افراد سیگاری و غیرسیگاری طراحی شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، بزاق غیرتحریکی ۵۰ مرد سیگاری و ۵۰ مرد غیرسیگاری فاقد بیماری دهانی با روش Spittingجمع آوری گردید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق دو گروه با روش FRAP بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ آنالیز شد و جهت مقایسه دو گروه از t test مستقل استفاده گردید.
یافته ها: متوسط ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق در گروه سیگاری و غیرسیگاری به ترتیب ۴۸۹٫۹۵±۲۰۳٫۸۲ و ۵۸۹٫۴۸±۲۲۶٫۰۵ بود که دو گروه از لحاظ آماری اختلاف معنی داری با هم داشتند (p=0.008).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر سیگار کشیدن می تواند میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق را کاهش دهد.