مقاله مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگی به مواد
مقاله طرح واره های ناسازگار اولیه
مقاله سبک های زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمد وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی بود. طرح واره های شناختی و سبک زندگی به علت اهمیتی که در تفسیر کردن موقعیت های خاص دارند در نظریه های شناختی نقش مهمی دارند.
روش: روش تحقیق حاضر، علی-مقایسه ای از نوع توصیفی است. نمونه شامل ۱۰۰ نفر از افراد وابسته به مواد و ۱۰۰ نفر از افرادی بود که به مواد وابستگی نداشتند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و موفقیت های بین فردی آدلر (فرم بزرگسالان).
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه های پژوهش در طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افراد وابسته به مواد از سطوح بالای طرح واره های ناسازگار اولیه رنج می برند و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد ناسازگار است. این موضوع نشان می دهد که در پیشگیری از وابستگی به مواد و در درمان آن باید به عوامل شناختی توجه شود.