مقاله مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۷۱ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح واره های ناسازگار اولیه
مقاله تنظیم شناختی هیجان
مقاله اختلال وسواسی جبری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالع بکتاش سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ساختارهای شناختی بنیان تفکر و رفتار انسان را سازمان می دهند. با برانگیخته شدن ژرف ترین ساختارهای شناختی طرح واره ها، افراد معمولا سطوح بالایی از هیجانات را تجربه می کنند. امروزه به روشنی مشخص شده است که تنظیم هیجانی نقش مهمی در سازگاری با وقایع استرس آور زندگی بازی می کند. از این رو، پژوهش حاضر به منظور مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد عادی صورت گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر پس رویدادی، علی مقایسه ای بود. نمونه شامل ۶۰ نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و ۶۰ نفر افراد عادی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
نتایج: بین طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که بیماران وسواسی نمرات بالاتری را در طرح واره های ناسازگار اولیه به دست آوردند. پژوهش حاضر نشان داد در مواجهه با رویدادهای منفی، بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری از راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و افراد عادی از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان استفاده می کنند. عدم تفاوت معنی دار بین نمرات گروه مردان و زنان در طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، دیگر یافته این پژوهش بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری، دارای سطوح بالاتری از طرح واره های ناسازگار اولیه بوده و در مواجهه با رویدادهای منفی، از راهبردهای ناسازگار و منفی تنظیم شناختی هیجان استفاده می کنند.