مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی و افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی و افراد عادی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرحواره های ناسازگار اولیه
مقاله جرم جنسی
مقاله افراد غیرمجرم
مقاله تحلیل تشخیصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری زردخانه سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی و افراد عادی بود. این پژوهش، مطالعه توصیفی پس رویدادی است. از مجرمان جنسی مرد بالای ۱۸ سال شهر تهران که در سال ۱۳۸۸ در زندان های رجایی شهر و قزل حصار به سر می بردند، ۴۵ مجرم جنسی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ۴۵ فرد همتا با این گروه بر اساس متغیرهای سن، تاهل، سطح تحصیلات و شغل برای گروه گواه انتخاب شدند. از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه SQ-SF (یانگ، اسمیت و همکاران، ۱۹۹۵) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل تمایزی گام به گام نشان داد که چهار طرحواره رهاشدگی، بی اعتمادی، وابستگی و آسیب پذیری به ترتیب از بیشترین به کمترین توانایی پیش بینی عضویت افراد در گروه های مجرم جنسی و غیرمجرم را دارند (P<0.001). با استفاده از طرحواره های رهاشدگی، بی اعتمادی، وابستگی و آسیب پذیری می توان افراد مجرم جنسی و غیرمجرم را از هم تشخیص داد. بنابراین درمان های شناختی رفتاری مجرمان جنسی باید علاوه بر افکار خودآیند منفی، باورهای بنیادین اولیه را نیز مورد توجه قرار دهند.