مقاله مقایسه ضریب تاثیر مجلات تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه ضریب تاثیر مجلات تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشریات ادواری
مقاله ضریب تاثیر
مقاله سند چشم انداز
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی مقدم محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امیراسماعیلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده مینا
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قرار گرفتن ایران در رتبه بالای علمی در بین کشورهای منطقه، برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم، بخشی از اهداف بسیار مهم تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله ایران می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه شاخص ضریب تاثیر مجلات تخصصی ایران و کشورهای منتخب و ارایه پیشنهادهای مناسب انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی که در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۰ انجام گرفت، ضریب تاثیر مجلات تخصصی و شاخص های کمی تعداد مجلات منتشر شده در ۲۵ کشور به روش مرور مستندات مورد مقایسه قرار گرفت. مبنای انتخاب کشورها سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، چک لیست بود که روایی آن با بهره گیری از نظرات متخصصین این رشته تامین شد و پایایی آن با توجه به عینی بودن متغیرها و وجود توافق کامل بین دو پژوهشگر در استخراج داده های این متغیرها، ۱۰۰ درصد بوده است. در ادامه، شاخص ضریب تاثیر مجلات کشورهای مورد مطالعه در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ از گزارشJCR (Journal Citation Reports)  استخراج گردید و وارد چک لیست شد. با بهره گیری از آمار توصیفی، میانگین این شاخص به تفکیک کشورها مشخص گردید و بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط هر کشور، رتبه بندی انجام شد.
یافته ها: در ۲۵ کشور مورد مطالعه در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۱۴۴۰ و ۱۵۰۷ مجله تخصصی وجود داشت که ۸۷ (۶٫۰۴ درصد) و ۱۲۴ (۸٫۲۳ درصد) مورد آن در ISI نمایه شده است. درصد رشد کل مجلات تخصصی منتشر شده در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ در ایران ۹٫۷۳، ترکیه ۴٫۵ و پاکستان ۲٫۱ بود، اما درصد رشد کل مجلات نمایه شده در ISI در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ در ارمنستان ۲۰۰، ترکیه ۵۸٫۰۶، پاکستان ۵۷٫۱ و ایران ۳۶ بود.
نتیجه گیری: در مجموع از نظر شاخص های تولید علم در بین ۲۵ کشور مورد بررسی، کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب هر کدام با ۲۰، ۱۴ و ۹ امتیاز در رتبه های اول تا سوم هستند. نتایج نشان می دهد که خوشبختانه پژوهشگران کشور ما در سال های اخیر تلاش بسیار زیادی در عرصه تولید علم داشته اند و هر سال پیشرفت چشمگیری نسبت به سال قبل دارند. نکته قابل ذکر این که برای دستیابی به اهداف لحاظ شده در سند چشم انداز بیست ساله، ضمن توجه به استاندارد های ISI، دسترسی آسان مقالات و مجلات برای محققین و چاپ مقاله های مشترک توسط مولفین بایستی در دستور کار موثر صاحبان فرایند قرار گیرد.