مقاله مقایسه صفات کمی و کیفی ارقام اصلاح شده و بومی پنبه در شرایط یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه صفات کمی و کیفی ارقام اصلاح شده و بومی پنبه در شرایط یزد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام پنبه
مقاله عملکرد دانه
مقاله کیل وش
مقاله صفات کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدنژاد محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام اصلاح شده و بومی پنبه آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم پنبه اصلاح شده مهر، ورامین، سیندوز و رقم بومی منطقه به عنوان شاهد بود. صفات مختلف از جمله ارتفاع بوته، عملکرد چین های مختلف، مجموع الیاف دانه و کیل وش اندازه گیری و سپس در هر واحد آزمایشی صفات مختلف کیفی استحکام، ازدیاد طول، ظرافت، نسبت رسیدگی، درصد رسیدگی، دانسیته خطی، نپ، درصد پنبه تمیز، درصد ناخالصی قابل دید، درصد ناخالصی غیر قابل دید، درصد رمق کشی رنگ مستقیم ۱%، درصد رمق کشی رنگ مستقیم ۲%، درصد رمق کشی راکتیو رنگ ۱% و درصد رمق کشی رنگ راکتیو ۲% مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام از نظر خصوصیات زراعی و کیفی دارای اختلاف معنی داری بودند و ارقام اصلاح شده زودرس تر از رقم بومی بودند ولی عملکرد آنها در مجموع یکسان بود، همچنین کیل وش رقم بومی پایین تر از ارقام اصلاح شده بود. در مجموع رقم سیندوز با عملکرد ۴۰۷۹ کیلوگرم در هکتار و کیل وش ۳۷٫۴۸ درصد به عنوان رقم برتر معرفی گردید.