مقاله مقایسه صفات مورفولوژیکی لاین های پیشرفته گندم در شرایط اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه صفات مورفولوژیکی لاین های پیشرفته گندم در شرایط اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله مورفولوژی
مقاله لاین های امیدبخش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جابری فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور مشخص نمودن لاین های برتر و معرفی ارقام با توان تولید و عملکرد بالا گندم نان انجام گرفت. در این پژوهش تعداد ۱۷ لاین پیشرفته انتخابی از آزمایش های مقایسه عملکرد در منطقه کبوتر آباد اصفهان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مقایسه با رقم شاهد بهار در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ بررسی شد. صفات کمی مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، تعداد برگ، طول سنبله، طول پدانکل، تعداد پنجه و عملکرد دانه بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که لاین های مورد آزمون با یکدیگر و در مقایسه با رقم شاهد اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد داشتند. بالاترین ارتفاع بوته متعلق به لاین شماره ۱۲ با ۱۰۵ سانتیمتر و کمترین ارتفاع بوته به لاین های شماره ۴، ۹ و ۱۰ به ترتیب با ۸۷٫۶، ۸۸ و ۸۷٫۶ سانتی متر اختصاص یافت. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین عملکرد دانه مشخص گردید که بالاترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره ۱۸ با ۹٫۷۰ تن در هکتار بوده و کمترین میزان را لاین شماره ۱۶ با ۸٫۳۰ تن در هکتار به خود اختصاص داد. بررسی جدول همبستگی صفات مورد آزمون نشان داد که ضریب همبستگی عملکرد دانه و ارتفاع بوته منفی، ولی معنی دار نبود (r-0.355). ضریب همبستگی ارتفاع بوته و طول برگ منفی و در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. نتایج حاصل از نمودار تجزیه خوشه ای لاین های مورد آزمون و صفات کمی مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار میان تیمارهای مورد آزمون می باشد.