مقاله مقایسه صفات شخصیتی و سیستم بازداری/ فعال سازی رفتاری در زنان دیابتی و غیردیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه صفات شخصیتی و سیستم بازداری/ فعال سازی رفتاری در زنان دیابتی و غیردیابتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم بازداری رفتاری (BIS)
مقاله سیستم فعال ساز رفتاری (BAS)
مقاله صفات شخصیتی
مقاله بیماران دیابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتملو منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخیرالدین جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از موضوعاتی که ذهن محققان را در حیطه روانشناسی سلامت به خود مشغول کرده است، بررسی ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به بیماری دیابت است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری و صفات شخصیتی در دو گروه زنان مبتلا به دیابت نوع دو و زنان غیردیابتی می پردازد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای بود. جامعه آماری را کلیه زنان دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزش دیابت در بیمارستان سینا در شهر تبریز (سال ۱۳۹۱) تشکیل دادند که در آن ۴۰ بیمار دیابتی با ۴۰ نفر افراد سالم مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ) و مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری جمع آوری گردید.
نتایج: نمره افراد دیابتی در روان رنجوری نسبت به افراد غیردیابتی در سطح بالاتری قرار داشت (P<0.001). سطح حساسیت بازداری رفتاری (BIS) در زنان دیابتی به گونه ای معنی دار از زنان غیردیابتی بیشتر بود، اما حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) و زیر مقیاس های سیستم فعال ساز رفتاری، در افراد دیابتی در سطح پایین تری قرار داشت.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که روان رنجوری (N) و حساسیت بالای سیستم بازداری رفتاری (BIS) نقش تسهیل کننده در بروز بیماری دیابت داشته و بنابراین می توان مبتنی بر این ویژگی ها، وقوع و عدم وقوع بیماری دیابت را به طور نسبی در کنار سایر عوامل موثر، پیش بینی نمود.