مقاله مقایسه صحت اندازه گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول در رادیوگرافی دیجیتال با دو نرم افزار پردازش تصاویر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه صحت اندازه گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول در رادیوگرافی دیجیتال با دو نرم افزار پردازش تصاویر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری پریودنتال
مقاله رادیوگرافی دیجیتال
مقاله محل اتصال مینا به سمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت نگار
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در تشخیص بیماری های پریودنتال از تکنیک های مختلفی استفاده می شود. تهیه رادیوگرافی ابزار کمکی سودمند در تشخیص بیماری های پریودنتال، تعیین پیش آگهی و درمان بیماری می باشد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه میزان صحت اندازه گیری فاصلهCEJ (Cemento enamel junction) تا کرست آلوئول در رادیوگرافی دیجیتال با نرم افزارهای Dental eye و Scanora بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، از ۶۳ محل در مندیبل خشک انسان رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال تهیه شد. سپس فاصله کرست با CEJ با دو نرم افزار Dental eye و Scanora محاسبه شد و با حالت استاندارد (اندازه گیری بر روی جمجمه) مقایسه گردید. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و t زوج در سطح معنی داری ۰٫۰۵=a انجام شد.
یافته ها: اختلاف معنی داری در تعیین فاصله CEJ تا کرست آلوئول در سطوح مزیال دندانی بین سه اندازه گیری استاندارد، Dental eye و Scanora به دست آمد (۰٫۰۳=p value)، اما نتایج حاصله اختلاف معنی داری میان فاصله CEJ تا کرست آلوئول در سطح دیستال نشان نداد (۰٫۲۴۸=p value).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، صحت اندازه گیری میانگین فاصله CEJ تا کرست آلوئول در هر دو نرم افزار رادیوگرافی دیجیتال (Dental eye و Scanora) نسبت به یکدیگر و نسبت به حالت استاندارد تنها در سطح دیستال دندان وجود دارد.