مقاله مقایسه شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات رفتاری کودکان
مقاله شیوه های فرزندپروری
مقاله مادران شاغل و غیرشاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشتغال مادر در بیرون از منزل دارای پیامدهای مختلفی از جمله در سبک فرزندپروری و وضعیت رفتاری کودک است. این پژوهش با هدف بررسی شیوه های فرزندپروری مادران شاغل و غیرشاغل و ارتباط آن با اختلالات رفتاری کودکان انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه علی – مقایسه ای است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش ۱۲۰ زوج مادر – کودک بودند که به صورت تصادفی از چهار مهد کودک در شهر تبریز انتخاب شدند. پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (فرم مادر و مربی) و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری با مریند ابزارهای اندازه گیری این پژوهش بودند. برای بررسی و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغییره (MANOVA) و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد کودکان مادران شاغل و غیرشاغل از نظر مشکلات رفتاری تفاوت معناداری با هم نداشتند. مادران خانه دار به طور معناداری شیوه تربیتی مقتدرانه تری از مادران شاغل داشتند. ولی در شیوه فرزند پروری آزادگذاری و استبدادی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.