مقاله مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوه های فرزندپروری
مقاله بزهکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: پناه علی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تبریز می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این مطالعه کلیه نوجوانان بزهکار پسر دستگیر شده در زندان تبریز و نوجوانان غیر بزهکار شهر تبریز می باشد. از میان نوجوانان بزهکار ۶۰ نفر به عنوان نمونه که دارای تحصیلات راهنمایی می باشند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به همان تعداد بصورت در دسترس از بین نوجوانان عادی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محیط زندگی است که در سال ۱۳۵۸ توسط نقاشیان در شیراز و بر مبنای کارهای شیفر (۱۹۸۹) طراحی شده است. در بررسی نتایج از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و خی دو) استفاده شده است نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری والدین نوجوانان بزهکاری و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). همچنین والدین مسامحه کار بیشترین فرزندان بزهکار را دارند و والدین مقتدر بیشترین فرزندان سالم را تربیت کرده اند.