مقاله مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان دارای ویژگی های جمعیت شناختی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان دارای ویژگی های جمعیت شناختی مختلف
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب آشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی راد نرجس خاتون
جناب آقای / سرکار خانم: اجودی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فخارمقدم فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مالمیر عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضطراب شایع ترین اختلال روانی موجود و عامل مهمی در بروز ناسازگاری های اجتماعی و اختلال سلامت روانی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع اضطراب آشکار و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر مشهد بود. در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی ۵۷۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مشهد در سال ۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. جهت جمع آوری داده ها در این مطالعه از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول پرسشنامه جمعیت شناختی مرتبط با خصوصیات دموگرافیک و وضعیت اقتصادی اجتماعی و برخی متغیرهای مرتبط با جامعه مورد پژوهش و پرسشنامه دوم پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیلبرگر بود. پس از جمع آوری داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که در جمعیت مورد مطالعه ۱۳۵ نفر (%۲۲٫۸) اضطراب آشکار داشتند. اضطراب آشکار ارتباط معنی داری از نظر آماری با ارتباط مادر با دانش آموز، شغل مادر، تحصیلات مادر، ارتباط پدر با دانش آموز، پایه تحصیلی، شغل پدر، تحصیلات پدر، ارتباط سایر فرزندان با دانش آموز نشان داد (p<0.05). با توجه به نتایج پیشنهاد می شود ضمن توجه مسوولین بهداشت روان به جمعیت های مشابه جهت ارتقای کیفیت سلامت روان، مطالعاتی گسترده تر در جمعیت های عمومی انجام شود.