مقاله مقایسه شادکامی و اشتیاق برای برقراری ارتباط در سبک های دلبستگی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه شادکامی و اشتیاق برای برقراری ارتباط در سبک های دلبستگی دانشجویان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامی
مقاله اشتیاق برای برقراری ارتباط
مقاله سبک های دلبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی انامق بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه شادکامی و اشتیاق برای برقراری ارتباط در سبک های دلبستگی در نمونه ای از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بود.
روش: با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ۴۰۰ نفر از دانشجویان انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از مقیاس سبک های دلبستگی هازن و شیور و مقیاس شادکامی دانشگاه مموریال نیوفاندلند (مونش) و مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و مقایسه های چندگانه تعقیبی انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های دلبستگی در شادکامی وجود دارد. دانشجویان دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با دانشجویان دلبسته ناایمن اجتنابی و دوسوگرا شادکامی بالاتری دارند و دانشجویان دارای سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با دوسوگرا، شادکامی بالاتری دارند. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های دلبستگی در اشتیاق برای برقراری ارتباط وجود دارد.
نتیجه گیری: دانشجویان دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با دانشجویان دلبسته ناایمن اجتنابی و دوسوگرا اشتیاق برای برقراری ارتباط، بالاتری دارند و دانشجویان دارای سبک دلبستگی دوسوگرا در مقایسه با اجتنابی اشتیاق برای برقراری ارتباط بالاتری دارند. نتیجه کلی این که سبک های دلبستگی بر شادکامی و اشتیاق برای برقراری ارتباط، تاثیر می گذارد.