مقاله مقایسه شادی و رضایت از زندگی در بین تیپ های شبانه روزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه شادی و رضایت از زندگی در بین تیپ های شبانه روزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ های صبحی – عصری
مقاله شادی
مقاله رضایت از زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مجره سامره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: تفاوت های فردی در ترجیحات روزانه و ریتم های شبانه روزی به عنوان حوزه جالبی از شخصیت انسان در نظر گرفته می شود. با توجه به نقش همبسته های روان شناختی در ترجیحات روزانه، پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت شادی و رضایت از زندگی در تیپ های شبانه روزی انجام گردید.
روش: گروه نمونه شامل ۲۰۰ دانشجو (۱۷۶ دختر و ۲۴ پسر) بود که به شیوه نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور تالش انتخاب شدند. پرسشنامه صبحی – غروبی (MEQ)، فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی (Q-LES-QSF) و مقیاس شادی توسط دانشجویان تکمیل گردید. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از تفاوت رضایت از زندگی و شادی در بین تیپ های شبانه روزی بود. افراد با تیپ صبحی در مقایسه با تیپ عصری از میزان بالای رضایت از زندگی برخوردار بودند. نتایج پژوهش پایین بودن میزان شادی را در افراد با تیپ عصری نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از تفاوت رضایت از زندگی و شادی بر اساس ریتم های شبانه روزی بود.