مقاله مقایسه شاخص های تنوع زیستی گونه های درختی در جنگل دارابکلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه شاخص های تنوع زیستی گونه های درختی در جنگل دارابکلا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زیستی
مقاله شاخص تنوع
مقاله شاخص غنا
مقاله شاخص یکنواختی
مقاله جنگل دارابکلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: مرادمندجلالی عقیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین مباحث در مدیریت جنگل، حفظ و توسعه تنوع زیستی می باشد. اندازه گیری تنوع زیستی از کارهای بسیار سخت، وقت گیر و پرهزینه است و در این زمینه دستورالعمل مدون و قالب بندی شده ای برای اندازه گیری تنوع زیستی وجود ندارد. این مطالعه به منظور حفاظت از تنوع زیستی در بخشی از جنگل دارابکلا به مساحت ۲۸۰ هکتار با اندازه گیری تنوع گیاهان چوبی در دو جهت جغرافیایی شمالی و جنوبی صورت گرفته است. تعداد ۱۸ قطعه نمونه با روش نمونه برداری تصادفی و با سطح نمونه ۱۰۰۰ مترمربع به صورت دایره ای پیاده شد و مقادیر تنوع گونه ای با استفاده از شاخص های سیمپسون، شانون وینر و غنای گونه ای با استفاده از شاخص های مارگالف، منهنیک و یکنواختی به وسیله شاخص های پیت و هیل برای هر یک از پلات ها محاسبه شد. بالاترین مقادیر تنوع گونه ای، غنای گونه ای و یکنواختی در جهت های شمالی و جنوبی به ترتیب مربوط به شاخص های شانون وینر، شاخص مارگالف و شاخص هیل می باشد. نتایج نشان داد که شاخص های تنوع گونه ای در جهت شمالی بیشتر از جهت جنوبی به دست آمده ولی در مورد شاخص غنای گونه ای این دو جهت تقریبا برابر بوده است و در مورد شاخص یکنواختی شاخص پیت در جهت شمالی و شاخص هیل در جهت جنوبی بیشتر شده است. همچنین نتایج نشان داد که شاخص های تنوع گونه ای و یکنواختی با یکدیگر همبستگی معنی داری دارند ولی بین شاخص های غنای گونه ای و یکنواختی اکثرا همبستگی وجود نداشت، درنتیجه تاثیر شاخص های یکنواختی در مقایسه با غنا در افزایش تنوع زیستی بیشتر است.