مقاله مقایسه شاخص های تحمل خشکی و خصوصیات فنولوژیک و زراعتی ژنوتیپ های لوبیا سیاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه شاخص های تحمل خشکی و خصوصیات فنولوژیک و زراعتی ژنوتیپ های لوبیا سیاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری معمول
مقاله تنش آبیاری
مقاله شاخص های مقاومت به خشکی
مقاله لوبیا سیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاپور میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر تنش آبیاری بر صفات فنولوژی و زراعی لوبیا تعداد ۱۰ ژنوتیپ لوبیای سیاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری معمول و تنش آبی در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط تنش بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه در لوبیا سیاه مربوط به صفت عملکرد تک بوته بود. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که صفات تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه، تعداد روز تا ظهور سومین سه برگچه ای، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، وزن تر بوته در شرایط نرمال و صفات تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه، تعداد روز تا سومین سه برگچه، تعداد روز تا مرحله گلدهی، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، طول ریشه اصلی، ارتفاع، طول میانگره، وزن تر بوته و وزن خشک بوته در شرایط تنش بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند. تجزیه عامل ها نشان داد در شرایط معمول تعداد ۶ عامل مشخص گردیدند که بیش از %۸۰ تغییرات عملکرد را توجیه می کنند و در شرایط تنش تعداد ۷ عامل موثر وجود دارد که بیش از %۸۴ تغییرات مربوط به عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار می دهند. در این رابطه مناسبترین شاخص های مقاومت به خشکی GMP، STI،MP  بودند که بر اساس آنها ژنوتیپ های Ks41225،Ks41147  وKs41231  به عنوان ژنوتیپ های متحمل برگزیده شدند.