مقاله مقایسه شاخص بلین-آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه شاخص بلین-آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های بلین
مقاله آمبروسیو
مقاله معیار رابینوویتس
مقاله کراتوکونوس
مقاله پنتاکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی شاهویر سارا
جناب آقای / سرکار خانم: رخصت یزدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: غربالگری دقیق و جلوگیری از انجام جراحی انکساری در افرادی با قرنیه هایی که احتمال ایجاد اکتژیا پس از جراحی در آنها وجود دارد ؛ امری بسیار ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های بلین-آمبروسیو و معیار رابینوویتس به عنوان دو معیار غربالگری پیش از جراحی انکساری به منظور تمایز افراد مشکوک به کراتوکونوس از افراد نرمال است.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصیفی توسط دستگاه پنتاکم در دو گروه افراد طبیعی (۳۰=n) و غیر طبیعی (بیماران مشکوک به کراتوکونوس ۱۹=n) انجام شد. شاخص Rabinowitz- Mc Donnel index از روی نقشه ( sagittal curvature (frontمحاسبه و مقادیر شاخص های بلین-آمبروسیو از نقشه Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia (BAD) بدست آمد . اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ مورد آنالیز قرار گرفت و جهت تحلیل آماری داده ها از آزمون Independent T-Test استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی بیماران.
۲۵٫۵۱±۳٫۹۷ سال و میانگین نزدیک بینی -۲٫۸۷±۳٫۹۷ و آستیگماتیسم -۱٫۲۵±۱٫۰۸ دیوپتر بود . همه پارامترها به استثنای I-S value؛ در بین دو گروه طبیعی و غیر طبیعی(مشکوک) از لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشتند (p<0.001). پارامترهای BAD-D و BAD-Dp بیشترین تفاوت را از حد مرزی/نقطه پایانی داشتند.
نتیجه گیری: شاخص های بلین-آمبروسیو نسبت به معیار رابینوویتس اطلاعات بیشتری را در تشخیص افراد مشکوک به کراتوکونوس فراهم می آورند. در این مطالعه پارامترهای
BAD-D و BAD-Dp نسبت به سایر پارامترها، برای تشخیص کراتوکونوس اولیه(مشکوک) شاخص های بهتری هستند.