مقاله مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله ظرفیت آنتی اکسیدانی
مقاله ورزشکار
مقاله هندبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نجف آباد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش متابولیسم و تولید رادیکال های آزاد در طول فعالیت بدنی از جمله تغییرات بیولوژیکی بارزی می باشند که با ایجاد استرس اکسیداتیو در بدن می توانند زمینه بروز بسیاری از بیماری ها را فراهم سازند. هدف این مطالعه مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیرورزشکار بود.
روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی بر روی ۱۵ دختر ورزشکار هندبالیست سالم که حداقل از ۶ ماه قبل از تحقیق سه جلسه در هفته فعالیت ورزشی منظم و مستمر داشتند و ۱۵ دختر غیرورزشکار سالم که در دوره مشابه در فعالیت ورزشی منظمی حضور نداشتند، انجام شد.محدوده سنی افراد شرکت کننده ۲۵-۱۸ سال بود. خون گیری آزمودنی ها به دنبال ۲±۱۲ ساعت استراحت و ناشتا بین ساعت ۹-۸ صبح انجام شد. برای تعیین مقادیر شاخص استرس اکسیداتیو از روش تیوبار بیتوریک اسید و برای تعیین مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم از روش توان آنتی اکسیدانی احیاء آهن استفاده شد. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد، که شاخص استرس اکسیداتیو مالون دی آلدئید دختران ورزشکار هندبالیست به طور معنی داری پایین تر از دختران غیر ورزشکار می باشد و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام این ورزشکاران بالاتر از دختران غیر ورزشکار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: انجام تمرینات ورزشی منظم و مستمر در بین دختران می تواند موجب کاهش بروز استرس اکسیداتیو وافزایش سلامتی شود.