مقاله مقایسه سوگیری ورزشی در سبک های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه سوگیری ورزشی در سبک های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش پیشرفت
مقاله سبک فرزندپروری والدین
مقاله رقابت جویی
مقاله هدف گرایی
مقاله پیروزی گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش مقایسه سوگیری ورزشی در سبک های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان بود. در مطالعه حاضر ۳۵۰ دانش آموز به صورت تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان سال اول دبیرستان منطقه ۴ تهران انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سبک های فرزندپروری و پرسش نامه سوگیری ورزشی بود. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل شدند (a<0.05).
یافته های پژوهش نشان داد، سبک فرزندپروری والدین بر سوگیری ورزشی فرزندان تاثیر می گذارد. مطابق این یافته ها بین پسران و دختران در سوگیری ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد. به طوری که پسران در مقایسه با دختران رقابت جویی، پیروزی گرایی و هدف گرایی بیشتری دارند. به طور کلی یافته های تحقیق حاضر نشان داد که فرزندان والدین مقتدر در مقایسه با والدین مسامحه کار سوگیری ورزشی و پیروزی گرایی بیشتری دارند. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که سبک فرزندپروری فرآیند زیربنایی مهمی است که بر توسعه سوگیری ورزشی فرزندان تاثیر می گذارد.