مقاله مقایسه سوگیری توجه در فرآیند پردازش اطلاعات افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی و اختلال وسواسی اجباری و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه سوگیری توجه در فرآیند پردازش اطلاعات افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی و اختلال وسواسی اجباری و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وحشت زدگی
مقاله اختلال وسواسی اجباری
مقاله سوگیری توجه
مقاله تکلیف استروپ اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم خانلی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سوگیری توجه در افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی (PD)، اختلال وسواسی اجباری (OCD)، و افراد سالم بود.
مواد و روش ها: بدین منظور، تعداد ۳۲ نفر از بیماران مبتلا به اختلال وحشت زدگی و اختلال وسواسی اجباری و ۳۲ نفر از افراد سالم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها تا حد امکان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شدند. تکلیف استروپ اصلاح شده بر روی شرکت کنندگان اجرا گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-17 و شاخص های آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین سوگیری توجه افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی و افراد سالم و همچنین بین سوگیری توجه در افراد مبتلا به وسواسی اجباری و افراد سالم تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سوگیری توجه در بیماران مختص انگیختارهای مرتبط با اختلال است.
نتیجه گیری: سوگیری توجه به سوی انگیختارهای مرتبط با اختلال های وحشت زدگی و وسواسی اجباری در بروز و تداوم این اختلال ها نقش اساسی دارند.