مقاله مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله دانشجویان
مقاله استانداردها
مقاله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آل مختار محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» بر تعیین و تشخیص ماهیت و گستره اطلاعات مورد نیاز، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات و درک مسایل اقتصادی و حقوقی-اجتماعی مربوط به استفاده از اطلاعات تاکید دارد. در این پژوهش، از این استانداردها به عنوان مبنایی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بود. تعداد ۱۵۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه سنجش سواد اطلاعاتی بر مبنای «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» برگرفته از پایان نامه دکترا، گردآوری شد. روایی (روایی سازه) و پایایی پرسش نامه (Cronbach’s alpha) برابر با ۰٫۹۸ تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS ، آزمون t و ANOVA استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره رعایت استانداردها در تمامی موارد به طور معنی داری بیشتر از حد متوسط (۵۰) و کمتر از حد ایده آل (۱۰۰) بود (۰٫۰۰۱>P). همچنین میانگین رعایت استاندارد در تمامی موارد در دختران و پسران دانشجو با هم یکسان بود (۰٫۰۵<P). همچنین بین سال های مختلف تحصیلی در استانداردهای ۱ و ۵ اختلاف معنی داری وجود داشت و در کل استانداردها نیز این اختلاف معنی دار بود. در استانداردهای ۲، ۳ و ۴ بین سال های مختلف تحصیلی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (۰٫۰۵<P).
نتیجه گیری: میانگین نمرات سواد اطلاعاتی دانشجویان به طور معنی داری بالاتر از حد متوسط بود که از دلایل آن می توان به شیوه خود اظهاری مورد استفاده در تکمیل پرسش نامه ها اشاره کرد. از طرفی یافته ها نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در کل استانداردها به طور معنی داری از حد ایده آل پایین تر است، که توجه به آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی و ارتباط دانشجو و هیات علمی را ضروری می سازد.