مقاله مقایسه سه روش درون یابی برای پیش بینی مکانی شوری خاک در دره ویسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه سه روش درون یابی برای پیش بینی مکانی شوری خاک در دره ویسه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش مکانی
مقاله روش های زمین آماری
مقاله شوری
مقاله کریجینگ
مقاله عکس فاصله وزن دار
مقاله توابع پایه شعاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تغییرات مکانی شوری خاک در کنار دیگر تغییرات محیطی امری ضروری است. پیش بینی میزان شوری خاک در نقاط نمونه برداری نشده با استفاده از تعداد معدودی نقاط اندازه گیری شده و تهیه نقشه پراکنش شوری برای برنامه ریزی اصلاح خاک اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی شوری خاک، مقایسه روش های مختلف زمین آماری در برآورد آن و تهیه نقشه پراکنش مکانی آنها انجام شده است. در منطقه تعداد ۷۸ نمونه از عمق ۰-۳۰ سانتی متری جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه شوری خاک اندازه گیری شد. برای درون یابی شوری خاک از روشهای کریجینگ، روش عکس فاصله وزن دار و روش توابع پایه شعاعی در محیط GIS استفاده شده است. در این رابطه برای ارزیابی روش ها، با کمک دو پارامتر آماری MAE و MBE انجام شده است. خطای برآورد این روش ۰٫۱۴ و انحراف آن ۰٫۰۱ دسی زیمنس بر متر بدست آمده است. نتایج نشان داد که از بین روش های مختلف، روش کریجینگ دقت بالاتری برای برآورد مقادیر شوری دارد.