مقاله مقایسه سندرم متابولیک و اجزای آن در زنان یائسه طبیعی و یائسه جراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سندرم متابولیک و اجزای آن در زنان یائسه طبیعی و یائسه جراحی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی طبیعی
مقاله یائسگی جراحی
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تولید هورمون های جنسی از تخمدان ها به دنبال یائسگی طبیعی به تدریج، و به دنبال یائسگی جراحی ناگهانی خاتمه می یابد. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثرات این دو نوع یائسگی بر سندرم متابولیک، لیپیدهای سرم، قند خون و فشارخون انجام گرفت.
مواد و روش ها: نمونه های پژوهش از میان ۵۱۹۱ زنان ۶۰-۲۰ سال شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، ۴۴۶ زن که ۳۷۵ نفر طبیعی و ۷۱ نفر به وسیله جراحی در طی پی گیری ۹ ساله پژوهش یائسه شده بودند، انتخاب گردیدند. به منظور گرد آوری داده ها از پرسش نامه های تکمیل شده در این طرح استفاده شد.
یافته ها: تغییرات متابولیکی و پروفایل بیوشیمیایی این دو گروه از زنان در طی مدت پی گیری با یکدیگر مقایسه گردید. در این بررسی % ۲۸٫۷از زنان در گروه یائسگی طبیعی و %۳۲٫۵ در گروه یائسگی ناشی از جراحی بعد از یائسگی مبتلا به سندرم متابولیک شدند. میانگین قند خون ناشتا و قند خون ۲ ساعته نیز در افراد یائسه شده به روش جراحی به طور معنی داری بالاتر از افراد یائسه طبیعی بود. میانگین فشار خون سیستولی در افراد یائسه طبیعی بعد از تعدیل مقدار متغیر قبل از یائسگی و نمایه توده بدن و سن به طور معنی داری بیشتر از زنان یائسه شده به روش جراحی بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد اختلالات متابولیکی ناشی از یائسگی در دو گروه متفاوت بوده، بنابراین لازم است به ویژه در زنانی که به دنبال جراحی یائسه می شوند، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.