مقاله مقایسه سمیت سلولی میسل های تهیه شده از بتاسیکلودکسترین و دکستران بار شده با دوکسوروبیسین بر رده سلولی KG-1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه سمیت سلولی میسل های تهیه شده از بتاسیکلودکسترین و دکستران بار شده با دوکسوروبیسین بر رده سلولی KG-1
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دکستران
مقاله سیکلودکسترین
مقاله رتینوئیک اسید
مقاله فولیک اسید
مقاله دوکسوروبیسین
مقاله نانو ذرات میسلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی طالبی مهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوساز ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی علی آبادی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نایب الصدریان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنتراسیکلین ها درمان اصلی لوسمی حاد میلوژنز می باشند، اما استفاده از آن ها به دلیل عوارض جاننی محدود شده است. استفاده از میسل های پلیمری برای دارورسانی هدفمند دوکسوروبیسین توسط گیرنده های فولات برای لوسمی حاد میلوژنز می تواند این عوارض را کاهش دهد. این مطالعه با هدف مقایسه سمیت سلولی میسل های تهیه شده از بتاسیکلودکسترین و دکستران حاوی دوکسوروبیسین بر رده سلولی KG-1 انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، کونژوگه های رتینوئیک اسید / سیکلودکسترین / فولیک اسید و رتینوئیک اسید / دکستران / فولیک اسید به روش استریفیکاسیون تهیه شدند. بارگیری دارو در میسل ها به روش انحلال مستقیم انجام شد. نانوذرات میسلی بهینه سازی شده بر اساس اندازه ذره ای، پتانسیل زتا، اندکس پلی دیسپرسیتی، کارایی بارگیری و کارآیی رهش دوکسوروبیسین انتخاب شدند. جهت مطالعه اثر ممانعت از رشد سلولی بر رده سلولی KG-1 از روش رنگ سنجی MTT استفاده شد.
یافته ها: دوکسوروبیسین بارگیری شده در نانو ذرات بهینه تهیه شده از کونژوگه رتینوئیک اسید / سیکلودکسترین / فولیک اسید در غلظت ۰٫۳۷۷mg/ml، دارای اثر ممانعت از رشد سلولی حدود ۱۰٫۵ برابر دوکسوروبیسین آزاد، ۳ برابر دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل های رتینوئیک اسید / سیکلودکسترین و ۸٫۳ برابر دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل های رتینوئیک اسید / دکستران / فولیک اسید بود (P<0.05). دوکسوروبیسین بارگیری شده در نانو ذرات بهینه تهیه شده از کونژوگه رتینوئیک اسید / دکستران / فولیک اسید در غلظت ۰٫۳۷۷mg/ml، دارای اثر ممانعت از رشد سلولی حدود ۱٫۳ برابر دوکسوروبیسین آزاد و ۱٫۲ برابر دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل های رتینوئیک اسید / دکستران بود (P<0.05).
نتیجه گیری: نانو ذرات تهیه شده از سیکلودکسترین حاوی دوکسوروبیسین اثربخشی بیشتری علیه سلول های سرطانی KG-1 نسبت به نانو ذرات تهیه شده از دکستران حاوی دوکسوروبیسین و داروی آزاد دارد.