مقاله مقایسه سلامت عمومی دانشجویان سال اول و آخر رشته های پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۳۲ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت عمومی دانشجویان سال اول و آخر رشته های پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده اصل نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: نظری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشجویان رشته های پزشکی و پرستاری، به دلیل شرایط دشوار کار در بیمارستان و ارتباط مستقیم با بیماران، با خطر کاهش سلامت روبرو هستند. مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی سلامت عمومی دانشجویان رشته های پرستاری و پزشکی سال های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی سمنان، انجام گرفت.
روش ها: جامعه ی آماری این مطالعه ی توصیفی مقطعی، دانشجویان سال اول و آخر رشته های پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بودند که ۱۳۷نفربه روش تمام شماری، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه سلامت عمومی ۲۸ سوال GHQ بود؛ روش نمره گذاری لیکرت ۵گزینه ای بود و نمره ی کم تر در این پرسشنامه، بیان گر سلامت عمومی بیش تر بود. داده ها با کمک آمار توصیفی و آزمون T-test و سطح معناداری کم تر از ۰٫۰۵، تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بالاترین و پایین ترین میانگین نمره ی سلامت عمومی، در سال های اول و آخر پزشکی، به ترتیب، در حیطه نشانه های جسمانی (
۱٫۴۲±۷٫۹) علایم افسردگی (۰٫۸۷±۴٫۴۱) مشاهده گردید؛ بالاترین و پایین ترین میانگین نمره سلامت عمومی سال های اول و آخر پرستاری نیز به ترتیب، مربوط به حیطه نشانه های جسمانی (۱٫۳۸±۵٫۳۴) و کارکرد اجتماعی (۱٫۳۰±۹) بود. میانگین و انحراف معیار نمرات کل سلامت عمومی در دانشجویان سال اول و آخر پزشکی به ترتیب برابر ۲٫۲۹±۶٫۳۹ و ۲٫۱۸±۷٫۶، که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p=0.029).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه مبنی بر پایین تر بودن سطح سلامت در دانشجویان سال آخر رشته پزشکی، بررسی علل این موضوع و شناسایی عوامل کاهش دهنده سلامت، می تواند منجر به رفع اختلالات احتمالی در این گروه از دانشجویان گردد.