مقاله مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبازان
مقاله سلامت عمومی
مقاله سلامت همسران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: بهامین قباد
جناب آقای / سرکار خانم: بیدل زینب
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی فر میثم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جنگ ایران و عراق تاثیر زیادی بر سلامت عمومی جانبازان و خانواده های آنان گذاشته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۱۱۲ جانباز و همسران آن ها (۲۲۴ نفر) بصورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ) شامل چهار حیطه نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ آنالیز شد.
نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان ۴۴٫۵۵±۸٫۰۴ سال و میانگین سن همسران آن ها ۴۰٫۸±۶٫۸۴ سال بود. بین سلامت عمومی جانبازان در ابعاد نقش جسمانی (p= 0.001) اضطراب و بی خوابی (p= 0.045)، افسردگی (p= 0.02) و سلامت عمومی (کل).(p= 0.017)  با سلامت همسرانشان ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. همچنین ارتباط معنی داری بین جنسیت و ابعاد نقش جسمانی (p= 0.005)، اضطراب و بی خوابی (p= 0.000) و سلامت عمومی (کل) (p= 0.025) وجود داشت. ارتباط بین درصد جانبازی و ابعاد نقش جسمانی (p= 0.042)، اضطراب و بی خوابی (p= 0.004) و افسردگی (p= 0.0108) از نظر آماری معنی دار بود، اما بین سابقه بستری و نوع جانبازی و ابعاد سلامت عمومی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت.
بحث: با توجه به ارتباط معنی دار سلامت عمومی جانبازان و همسران آن ها در ابعاد مختلف پیشنهاد می شود در اجرای برنامه های مداخله ای برای ارتقاء سلامت جانبازان، همسران آن ها نیز مدنظر قرار گیرد.