مقاله مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله استرس شغلی
مقاله فرسودگی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: آتش افروز عسکر
جناب آقای / سرکار خانم: شهنی ییلاق منیجه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی استان خوزستان می باشد. بدین ترتیب از کل معلمان مقطع ابتدایی، حدود ۱۲۵ نفر معلم استثنایی به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. همچنین، ۱۲۵ نفر معلم عادی، از همان مناطقی که معلمان استثنایی مشغول به کار بودند، انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه فشارزاهای شغلی معلمان (JSQT)، و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) بودند. جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. نتایج تحلیل ها، نشان داد که معلمان مدارس استثنایی از لحاظ سلامت عمومی نسبت به معلمان مدارس عادی وضعیت نامطلوبتری دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که از لحاظ استرس شغلی تفاوت معنی داری بین دو گروه معلمان وجود ندارد، ولی فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی در تمام ابعاد (تحلیل عاطفی، دگرسان بینی و فقدان موفقیت فردی)، بیشتر از معلمان مدارس عادی بود.