مقاله مقایسه سلامت روان و مولفه های روان شناسی مثبت (امید، شادی و معنویت) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب سال های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۸۵ تا ۱۸۹۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت روان و مولفه های روان شناسی مثبت (امید، شادی و معنویت) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب سال های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید
مقاله شادی
مقاله معنویت
مقاله سلامت روان
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی امراله
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابی سبحان
جناب آقای / سرکار خانم: خالویی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آن جایی که پزشکان نقش مهمی در حفظ بهداشت و سلامت جامعه ایفا می کنند، ضروری است که آن ها نه تنها از سلامت جسمانی و روانی کافی برخوردار باشند، بلکه از لحاظ ویژگی های مثبت و ارتقای سطح سلامت نسبت به سایر افراد بالاتر باشد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه سلامت روان و مولفه های روان شناسی مثبت از جمله شادی، امید و معنویت در دانشجویان پزشکی در طول سال های مختلف تحصیلی بود.
روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی یک نمونه تصادفی ۳۳۲ نفری از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. از GHQ-28 (General health questionnaire)، پرسش نامه شادی Oxford و مقیاس امید Allison، و پرسش نامه سلامت معنوی Schneider استفاده شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و آزمون های t، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی Pearson و Logistic regression مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: درکل شرکت کنندگان، میانگین نمره سلامت معنوی، ۹۰٫۲۰۱±۱۵٫۶۷۸، سلامت روان ۲۷٫۷۹۸±۱۵٫۶۷۸، شادی ۶۸٫۳۸۵±۱۷٫۲۷۴ و امید ۲۳٫۳۷۳±۳٫۱۵۴ به دست آمد. نمره شادی در بین سال های مختلف تفاوت معنی دار داشت (P<0.05). همچنین ضریب همبستگی Pearson نشان داد که بین شادی، امید و معنویت با سلامت روان و خرده مقیاس های آن ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05). تنها معنویت، با معدل تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی دار داشت.
نتیجه گیری: کاهش معنی دار نمره شادی بین دانشجویان سال های ابتدایی و انتهایی و همچنین ارتباط معنی دار شادی، امید و معنویت با سلامت روان، توجه به سرمایه روان شناختی دانشجویان را ضروری می سازد.